Tag: Gensen choushuu hyou

Giải thích nội dung giấy ghi thu nhập và chịu thuế 源泉徴収表 (Gensen choushuu hyou)

Tháng 12 hàng năm người lao động tại Nhật Bản sẽ được nhận một bảng ghi tổng số tiền đã nhận được, số tiền khấu trừ thuế và tiền thuế, bảo hiểm,… đã nộp trong năm vừa qua gọi là Gensen choushuu hyou(源泉徴収表-げんせんちょうしゅうひょう). Thông qua giấy tờ này, người lao động có thể nhận lại […]

Chi tiết...

make money online with shortlinks

make money online with banner