Tag: sql

Kiểu dữ liệu thời gian và sự khác biệt chính của data type datetime với timestamp

Về mặt ý nghĩa thì đây đều là trường để lưu kiểu dữ liệu ngày tháng, thời gian. Còn mục đích sử dụng thì có thể tóm tắt như sau: 1. TIMESTAMP và DATETIME TIMESTAMP được sử dụng để theo dõi các thay đổi đối với các bản ghi và cập nhật mỗi khi bản […]

Chi tiết...

amazon best sellers

make money online with shortlinks

make money online with banner