12 đoạn mã code Javascript sau sẽ khiến bạn giống như một chuyên gia

by in Javascript


Ngôn ngữ lập trình Javascript hoặc Typescript chạy rất nhanh và nhẹ. Sau khi nhận kết quả từ Server, chúng ta xử lý phía Client và các mã code của bạn khi được tối ưu tốt sẽ giảm tải rất tốt cho hệ thống.

Dưới đây là 12 đoạn mã code Javascript khi thực hiện sẽ khiến bạn giống như một chuyên gia vậy. Mình lưu lại bài viết này để khi cần có thể lấy ra tham khảo.

 

1. Xét kết quả ngẫu nhiên giá trị boolean (true / false)

Hàm này sẽ trả về một boolean (true hoặc false) bằng phương thức Math.random(). Math.random sẽ tạo một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1, sau đó chúng ta kiểm tra xem nó cao hơn hay thấp hơn 0,5. Điều đó có nghĩa là 50% / 50% tỷ lệ nhận được true hay false.

const randomBoolean = () => Math.random() >= 0.5;
console.log(randomBoolean());

 

2. Kiểm tra xem ngày là trong tuần hay cuối tuần

Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ có thể kiểm tra xem ngày bạn cung cấp trong hàm là ngày trong tuần hay ngày cuối tuần.

const isWeekday = (date) => date.getDay() % 6 !== 0;
console.log(isWeekday(new Date(2021, 0, 11)));
// Result: true (Monday)
console.log(isWeekday(new Date(2021, 0, 10)));
// Result: false (Sunday)

 

3. Đảo ngược một chuỗi

Có một số cách để đảo ngược một chuỗi. Đây là một trong những cách đơn giản nhất sử dụng kết hợp các phương thức split(), reverse() và join().

const reverse = str => str.split(”).reverse().join(”);
reverse(‘hello world’);
// Result: ‘dlrow olleh’

 

4. Kiểm tra xem tab hiện tại có ở chế độ xem/focus

Chúng ta có thể kiểm tra xem tab trình duyệt hiện tại có ở trong chế độ xem/focus hay không bằng cách sử dụng thuộc tính document.hidden

const isBrowserTabInView = () => document.hidden;
isBrowserTabInView();
// Result: returns true or false depending on if tab is in view / focus

5. Kiểm tra xem một số là chẵn hay lẻ

Một nhiệm vụ siêu đơn giản có thể được giải quyết bằng cách sử dụng toán tử modulo(%).

const isEven = num => num % 2 === 0;
console.log(isEven(2));
// Result: true
console.log(isEven(3));
// Result: false

6. Chỉ lấy thời gian từ một ngày cho trước

Bằng cách sử dụng phương thức .toTimeString() và cắt chuỗi vào đúng vị trí, chúng ta có thể lấy thời gian từ ngày mà chúng ta cung cấp hoặc lấy thời gian hiện tại.

const timeFromDate = date => date.toTimeString().slice(0, 8);
console.log(timeFromDate(new Date(2021, 0, 10, 17, 30, 0)));
// Result: “17:30:00”
console.log(timeFromDate(new Date()));
// Result: will log the current time

7. Cắt bớt một số thành một dấu thập phân cố định

Sử dụng phương thức Math.pow(), chúng ta có thể cắt bớt một số đến một dấu thập phân nhất định mà chúng ta cung cấp trong hàm.

const toFixed = (n, fixed) => ~~(Math.pow(10, fixed) * n) / Math.pow(10, fixed);
// Examples
toFixed(25.198726354, 1); // 25.1
toFixed(25.198726354, 2); // 25.19
toFixed(25.198726354, 3); // 25.198
toFixed(25.198726354, 4); // 25.1987
toFixed(25.198726354, 5); // 25.19872
toFixed(25.198726354, 6); // 25.198726

8. Kiểm tra thiết bị của user có hỗ trợ các sự kiện cảm ứng không

const touchSupported = () => {
(‘ontouchstart’ in window || window.DocumentTouch && document instanceof window.DocumentTouch);
}
console.log(touchSupported());
// Result: will return true if touch events are supported, false if not

9. Kiểm tra xem người dùng hiện tại có đang sử dụng thiết bị Apple không

Chúng ta có thể sử dụng Navigator.platform để kiểm tra xem người dùng hiện tại có đang sử dụng thiết bị Apple hay không.

const isAppleDevice = /Mac|iPod|iPhone|iPad/.test(navigator.platform);
console.log(isAppleDevice);
// Result: will return true if user is on an Apple device

10. Cuộn lên đầu trang Back to top

Phương thức window.scrollTo() sẽ lấy một tọa độ x và y để cuộn đến. Nếu chúng ta đặt chúng thành 0 và 0, nó sẽ di chuyển lên đầu trang.
Lưu ý: phương thức .scrollTo() không được hỗ trợ trên Internet Explorer.

const goToTop = () => window.scrollTo(0, 0);
goToTop();
// Result: will scroll the browser to the top of the page

11. Nhận giá trị trung bình của các đối số

Chúng ta có thể sử dụng phương thức rút gọn để lấy giá trị trung bình của các đối số mà chúng ta cung cấp trong hàm.

const average = (…args) => args.reduce((a, b) => a + b) / args.length;
average(1, 2, 3, 4);
// Result: 2.5

12. Quy đổi độ F / độ C

Cuối cùng là một trong 2-trong-1!
Đôi khi đối phó với nhiệt độ có thể khiến bạn bối rối. 2 chức năng này sẽ giúp bạn chuyển đổi độ F sang độ C và ngược lại.

const celsiusToFahrenheit = (celsius) => celsius * 9/5 + 32;
const fahrenheitToCelsius = (fahrenheit) => (fahrenheit – 32) * 5/9;
// Examples
celsiusToFahrenheit(15); // 59
celsiusToFahrenheit(0); // 32
celsiusToFahrenheit(-20); // -4
fahrenheitToCelsius(59); // 15
fahrenheitToCelsius(32); // 0

 

Cảm ơn vì đã đọc! Tôi hy vọng bạn đã học được một cái gì đó mới trong bài viết này.

Bài viết được tham khảo tại: https://medium.com/dailyjs/13-javascript-one-liners-thatll-make-you-look-like-a-pro-29a27b6f51cb

Tags: , , ,

Bình luận

Please rate

Nội dung bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi hiển thị.
Email của bạn sẽ không hiển thị. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*
*
*